Thanks to Saket Sahu @ Orissatoday google group for the pointer.